تست و اندازه‌گیری پارامترهای دبی و فشار توربین گاز جی‌ئی فریم 9

تهیه نقشه سنسورگذاری و انتخاب سنسورهای مناسب برای تست عملکرد توربین گاز GE Frame 9

سورین توربوماشین